formats

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประกาศ!! สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้เปลี่ยนเว็บไซต์มาเป็น http://www.ptt2.go.th/ ท่านสามารถเข้าใช้งานและติดตามข่าวสารเว็บได้ที่นี่เลยครับ ปรับปรุง!! ระบบสาระสนเทศภายในเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 3

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
formats

ปฏิทินงานโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
formats

แจ้งงานการเงินและพัสดุ

ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 1 ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 2 ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 3 ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 4 ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 5 ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 6

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
formats

แจ้งงานวิชาการ

ระบบงานทะเบียน รายงานข้อมูล Data Management Center : DMC การแจ้งผลการเรียน ออนไลน์ :มัธยมศึกษา ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 3 ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 4 ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 5 ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 6

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
formats

แจ้งงานบุคลากร

ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 1 ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 2 ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 3 ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 4 ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 5 ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 6

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
formats

แจ้งงานกิจการนักเรียน

ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 1 ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 2 ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 3 ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 4 ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 5 ประชาสัมพันธ์ เรื่องที่ 6

ไม่ให้ใส่ความเห็น.
Home 2012 ตุลาคม